Przejdź do treści
Strona główna > Kasa Chorych w Białej

Kasa Chorych w Białej

kasa chorych w białej

W 1897 roku, na mocy ustawy o ubezpieczeniu robotników na wypadek choroby wydanej przez władze austriackie, powołano do życia Ogólną Robotniczą Kasę Chorych i Zapomogową w Bielsku i Białej z siedzibą w Bielsku. Zakres terytorialny działania kasy obejmował miasta Bielsko, Białą oraz okoliczne miejscowości. Celem jej działania było przede wszystkim zabezpieczenie ubezpieczonych na wypadek choroby, zagwarantowanie ubezpieczenia dodatkowego oraz udzielanie nadzwyczajnych zasiłków. W ramach ubezpieczenia członkowie kasy mieli zapewnioną bezpłatną pomoc lekarską włącznie z pomocą położniczą, dostęp do potrzebnych środków leczniczych i innych środków terapeutycznych. W przypadku choroby, gdy trwała ona dłużej niż jeden dzień i chory był niezdolnym do wykonywania pracy, otrzymywał za każdy dzień tzw. zapomogę dla chorych, która wynosiła, co najmniej 60 procent wynagrodzenia dziennego.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w maju 1920 roku weszła w życie rodzima ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby. Na jej podstawie w 1921 roku została powołana do życia powiatowa Kasa Chorych w Białej. W celu należytego wykonywania swoich zadań wobec ubezpieczonych kasa tworzyła administracyjne i lecznicze jednostki organizacyjne, których ilość, siedzibę i zakres czynności określał schemat organizacyjny kasy, uchwalony przez Radę Zarządzającą. Równocześnie w mieście przestały działać wszystkie dotychczasowe kasy chorych, a bialscy pracodawcy zostali zobowiązani do zgłaszania swoich pracowników, zatrudnionych na stałe lub czasowo w nowej kasie. Po reorganizacji kas chorych w 1931 roku Kasa Chorych w Białej objęła zakresem swojej działalności powiaty: bialski, wadowicki, żywiecki, oświęcimski.

Budynek Kasy Chorych w Białej.

Karta pocztowa: Dorożka przed siedzibą Powiatowej Kasy Chorych przy ul. Hettwerowej. Autor: Smałowski. Wydawca: b.d. Rok: ok. 1935. Źródło: Wikimedia Commons. Domena publiczna.

W latach 1925 – 1926 przy ulicy Marii Hettwerowej, obecnej Broniewskiego, został wzniesiony nowy, postsecesyjny gmach siedziby Kasy Chorych w Białej, który otoczony był murkiem i roślinnością. Budynek wyposażony był jak na owe czasy w najnowsze środki lecznicze, własną aptekę oraz gabinety terapeutyczne. Ubezpieczeni mieli do swojej dyspozycji kilkunastu lekarzy, w tym specjalistów oraz gabinet dentystyczny. Od 1953 roku część pomieszczeń w budynku bialskiej „ubezpieczalni” zajęła nowo powstała Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która przejęła działalność po Miejskiej Kolumnie Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie w budynku ma swoją siedzibę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej.

Budynek Kasy Chorych w Białej

fot. Budynek dawnej Kasy Chorych w Białej w 2022 r.

Gmach Kasy Chorych w Białej – Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 21